Algemene voorwaarden

Laatst gewijzigd op 13-7-2022 

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden hebben betrekking tot alle diensten, overeenkomsten, bestellingen en aanbiedingen met Xtatic Movement, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Xtatic Movement erkend.

1.3 In het geval de voorwaarden en een overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de overeenkomst.

1.4 Indien enig onderdeel van de voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Artikel 2 Inschrijving

2.1 Met het betalen van lesgeld of het aankopen van een ticket, via de online ticketservice, waarbij Xtatic Movement is aangesloten, staat de betaler van het lesgeld/ koper van het ticket ingeschreven als deelnemer van het aangekochte aanbod bij Xtatic Movement. In het geval van aankopen van een ticket bij de online ticket service heeft de koper het lesgeld voor de betreffende les, cursus, workshop of evenement betaald. De inschrijving is persoonlijk en niet overdraagbaar tenzij overeengekomen met Xtatic Movement.

2.3. Aanmeldingen die via een contactformulier of e-mail naar Xtatic Movement zijn verzonden zijn pas definitief nadat Xtatic Movement deze heeft bevestigd en het lesgeld door de deelnemer is betaald. Na de betaling van het lesgeld is de inschrijving van de  deelnemer aan het aanbod van Xtatic Movement definitief.

2.4. Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouder(s)/voogd niet inschrijven. Ouder(s)/voogd die een overeenkomst voor minderjarigen aangaan zijn te alle tijde verantwoordelijk voor de algemene voorwaarden wat betreft de inschrijving- en betalingsvoorwaarden.

2.5 De gegevens die verstrekt zijn door de deelnemer aan de online ticketservice, waarbij Xtatic Movement is aangesloten, bij het aankopen van zijn/haar ticket voor een les, cursus, workshop of evenement worden vertrouwelijk behandelt door Xtatic Movement en niet gedeeld met derden. Dat geldt tevens voor de persoonlijke gegevens welke direct aan Xtatic Movement worden verstrekt ten behoeve van inschrijving van de deelnemer via de website van Xtatic Movement, per email, telefonisch of via een social media kanaal. Het e-mailadres en telefoonnummer die de deelnemer heeft verstrekt bij inschrijving, aanmelding of aankoop van een ticket kan gebruikt worden door Xtatic Movement voor de communicatie over de deelname en over de lessen, de cursussen en de workshops waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven of zijn belangstelling voor kenbaar heeft gemaakt. Het verstrekte telefoonnummer wordt alleen gebruikt voor andere doeleinden dan hier benoemd na toestemming van de deelnemer en bij eventuele calamiteiten.

Artikel 3 Annulering en afwezigheid

3.1 Abonnementen voor vaste wekelijkse lessen van Xtatic Movement geven recht op een vaste plek in de betreffende wekelijkse terugkerende les(sen) waarvoor het abonnement is afgesloten en voor de geldigheidsduur van het abonnement. Dat wil zeggen dat de abonnementhouder gegarandeerd een plek hebt in de les heeft en de abonnementhouder bij zijn/haar afwezigheid geen lesgeld retour ontvangt. Bij afwezigheid van de abonnementhouder is het tevens niet mogelijk de les in te halen of de abonnementsduur te verlengen. In de onder paragraaf 3.3 beschreven gevallen kan de duur van het abonnement wel verlengt worden (‘bevriezen’).

3.2 10-lessen-kaarten geven een vaste plek in de betreffende wekelijkse terugkerende les(sen) waarvoor het abonnement is afgesloten en voor de geldigheidsduur van de 10-lessen-kaart. Dat wil zeggen dat de kaarthouder recht heeft op een vaste plek in de betreffende les(sen). Als de kaarthouder afwezig is gaat er géén les van de kaart af indien de kaarthouder zijn deelname telefonisch of per email heeft geannuleerd 4 uur voorafgaand de betreffende les. 10-lessen-kaarten zijn 13 weken geldig. Als er na de geldigheidsdatum nog ongebruikte lessen op staan dan komen die te vervallen zonder recht op retour van (een deel van) het betaalde lesgeld. In de onder paragraaf 3.3 beschreven gevallen kan de geldigheidsduur van de 10-lessenn-kaart wel verlengt worden (‘bevriezen’).

3.3 Abonnementen/ 10-lessen-kaarten pauzeren (bevriezen): Als de abonnementhouder of kaarthouder na twee weken van ziekte nog niet in staat is om deel te nemen aan de lessen dan kun hij/zij ná twee verstreken weken het abonnement pauzeren voor maximaal 4 weken. Als hij/zij op vakantie gaat kan éénmalig gedurende de looptijd van het abonnement of de 10-lessen-kaart een pauze ingezet worden voor maximaal 4 weken. De kaart- of abonnementhouder heeft daar recht op indien uiterlijk 1 week voorafgaand zijn/haar vakantie aangevraagd. Hij/zij houdt in beide bovenstaande gevallen zijn/haar vaste plek in de les en de einddatum van zijn/haar abonnement wordt kosteloos verlengt met maximaal 4 weken waarop hij/zijn afwezig is. Indien er sprake is van langdurige ziekte dan heeft de deelnemer geen recht op behoudt van zijn/haar vaste plek. Alleen in het geval van langdurige ziekte kan het betaalde abonnementsgeld naar ratio worden geretourneerd.

3.4 Bij afwezigheid/ ziekte van de docent: In het geval ik (de docent), Ilse-Lam-Dieters, ziek ben of vakantie neem dan behoud ik mij het recht voor om een vervangend docent in te zetten of om de les, workshop, cursus of evenement te annuleren. Alle ingeschreven deelnemers krijgen daarvan zo tijdig mogelijk een persoonlijk bericht per e-mail of een telefonisch bericht of via een eerder gebruikt sociale media kanaal. Indien een les vervalt of geannuleerd wordt zonder inzet van een vervangend docent wordt de geldigheidsduur van een abonnement of leskaart aansluitend aan de einddatum verlengt met het aantal geannuleerde lesweken. In het geval van cursussen-, workshops of evenementen behoud ik mij het recht voor om het betreffende aanbod naar een andere datum te verzetten. De deelnemer kan in dat geval kiezen voor aanvragen van retournering van betaald lesgeld. Hij/zij heeft het recht het betreffende lesgeld naar ratio retour te ontvangen exclusief eventuele betaalde administratiekosten.

3.5 De weken van zomerstop en kerststop worden nooit niet meegerekend in de looptijd van cursusperiodes, abonnementen of 10-lessen-kaarten.

3.6 Xtatic Movement behoud zich het recht voor om haar cursussen, lessen, workshops en evenementen waarvoor de deelnemer staat ingeschreven te annuleren of te verzetten. Dat geldt ook als een deelnemer al staat ingeschreven voor specifieke lesdatums en tijden en ook als het lesgeld door de deelnemer daarvoor al is betaald in cash of via de online ticketservice, waarbij Xtatic Movement is aangesloten, of als deze via betaling van de factuur of het betaalverzoek door de deelnemer is overgemaakt naar de bankrekening van Xtatic Movement.

3.7 In het geval dat Xtatic Movement overgaat tot de annulering van een les, cursus, workshop of evenement in andere gevallen dan in het geval van ziekte en/of overmacht dan ontvangt de deelnemer het inschrijfgeld, lesgeld of abonnementsgeld naar ratio retour met uitzondering van de eventuele administratiekosten of service en betaalkosten die bovenop het lesgeld in rekening zijn gebracht door mij of via de online ticket- of betaalservice, waarbij Xtatic Movement is aangesloten. In het geval van annulering van een hele cursus, een evenement, workshop of bij totale stop van doorgaande wekelijkse lessen, vervalt de overeenkomst tussen de deelnemer en Xtatic Movement. De deelnemer heeft in dat geval geen recht op een aanbod van Xtatic Movement en/of een schadevergoeding. In het geval dat het betreffende aanbod opnieuw wordt georganiseerd door Xtatic Movement dan moet de deelnemer zich daarvoor opnieuw aanmelden en inschrijven en opnieuw een ticket aankopen of een nieuw factuur aanvragen voor betaling van het lesgeld. Pas na betaling daarvan is de inschrijving opnieuw definitief. Xtatic Movement zal niet ongegrond over gaan tot annulering van haar aanbod in andere gevallen dan in geval van overmacht of ziekte. Een gegronde reden van annulering kan is tevens onvoldoende aanmeldingen voor het betreffende aanbod. In gevallen van onvoldoende animo behoudt Xtatic Movement zich het recht voor om haar aanbod tot 24 uur voorafgaand de startdatum te annuleren.

3.8 In het geval dat Xtatic Movement er toe over gaat om een cursus, workshop of evenement te verzetten of te verplaatsen naar een andere datum of locatie dan geeft Xtatic Movement het door de deelnemer betaalde lesgeld niet retour tenzij anders is overeengekomen met Xtatic Movement. Xtatic Movement zal zorg dragen voor een tijdige en heldere communicatie en streeft er naar tot uiterlijk 24 uur voorafgaand de start te communiceren over het verplaatsen of verzetten van het aanbod en gaat hiertoe alleen over indien Xtatic Movement dit echt nodig en redelijk acht.

3.9 Indien een aanbod (cursus, evenment of workshop) van Xtatic Movement wordt verplaatst of verzet is het mogelijk voor de deelnemer om in overleg met Xtatic Movement zijn/haar inschrijving over te dragen aan iemand anders.

3.10 Na aanschaf van een ticket voor een cursus, workshop of evenement via de online ticketservice (waarbij Xtatic Movement is aangesloten) of via de betaling van de betreffende factuur is het lesgeld voor het overeengekomen aanbod van Xtatic Movement voldaan en daarmee is de deelnemer ingeschreven voor het betreffende aanbod van Xtatic Movement. Het is niet mogelijk om de deelname waarvoor is betaald na betaling te annuleren en ook niet om het overeengekomen bedrag retour te ontvangen tenzij anders is overeengekomen met Xtatic Movement. Een deelnemer kan alleen in overleg met Xtatic Movement zijn inschrijving overdragen aan iemand anders.

3.11 In het geval van overmacht en/of ziekte van de deelnemer is het niet mogelijk om het betaalde lesgeld retour te ontvangen. De deelnemer heeft tevens geen recht op een voucher of toegang tot vervangend aanbod van Xtatic Movement tenzij anders is overeengekomen.

3.12 Afwezigheid van een deelnemer tijdens een les, workshop, evenement of cursus waarvoor de deelnemer zich heeft aangemeld, ingeschreven en betaald, ontheft een deelnemer niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lesgeld en schept voor een deelnemer niet het recht op enige vermindering van het lesgeld dan wel terug te ontvangen van het al betaalde lesgeld.

3.13 In het geval dat Xtatic Movement losse lessen aanbiedt waar zonder voorafgaande aanmelding aan deelgenomen kan worden dan heeft de deelnemer alleen betalingsverplichting indien hij/zij daadwerkelijk aan de les heeft deelgenomen. Indien de deelnemer voorafgaand voor meerdere lessen heeft betaalt zoals bij de aankoop van een cursus, tien-lessen-kaart of een abonnement dan heeft de deelnemer recht op het aantal lessen van Xtatic Movement waarvoor is betaald binnen de vooraf afgesproken geldigheidsduur. Xtatic Movement behoudt zich het recht voor om lessen te annuleren en niet opnieuw aan te bieden en in dat geval heeft de deelnemer recht op het retour van het lesgeld van het resterende aantal lessen naar ratio waarvoor hij/zij al vooruit heeft betaald. Een deelnemer heeft geen recht op retour van vooraf betaald lesgeld in het geval de deelnemer de les(len) om enige reden niet meer kan of wil volgen met uitzondering van de onder 3.3 beschreven situaties waarin de deelnemer zijn/haar abonnement of 10-lessen-kaart kan pauzeren. Het is niet mogelijk een cursus of lessenserie te pauzeren.

Artikel 4. Prijsopgave en facturen

4.1 Prijsopgaven zijn altijd inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Hoepeldans voor volwassenen valt onder het 21% tarief. Vinyasa Yoga voor volwassen valt onder het 9% tarief.

4.2 Facturen worden altijd per bank betaald, tenzij anders overeengekomen

4.3 De betalingstermijn voor facturen is uiterlijk 14 dagen

4.4 Indien de factuur of een betaalverzoek door de deelnemer nog niet is voldaan kan hij nog afzien van deelname en daarmee komt het verschuldigde bedrag te vervallen. De inschrijving van de deelnemer is alleen definitief nadat de betaling bij Xtatic Movement is ontvangen.

4.5 Indien het maximale aantal inschrijvingen voor een cursus, les, evenement of workshop wordt bereikt binnen een lopende betalingstermijn en de deelnemer het cursus bedrag of lesgeld nog niet heeft voldaan behoudt Xtatic Movement zich het recht voor om de overeenkomst met de betreffende deelnemer te annuleren zonder daarbij aansprakelijk te zijn voor schadevergoeding. In dat geval komt het verschuldigde bedrag door de deelnemer te vervallen en de deelnemer heeft geen recht op een alternatief aanbod van Xtatic Movement tenzij anders is overeengekomen.

4.6 Xtatic Movement behoudt zich het recht voor de hoogte van het lesgeld per nieuw aan te vangen cursus, les, workshop of evenement te verhogen. Verhogingen van het lesgeld zullen nooit tussentijds plaatsvinden tenzij dat vooraf is aangegeven bijvoorbeeld bij een try-out of pilot.

Artikel 5 Kortingsregelingen

5.1 Het lesgeld wordt bij tussentijdse instroming in een cursus of lessenserie naar rato berekend.

5.2 In het geval dat het aanbod van Xtatic Movement losse lessen betreft dan biedt Xtatic Movement de 10-lessen-kaart aan. Deelnemers kunnen met de aanschaf van deze kaart 10 lessen van hetzelfde aanbod (product) vooruit betalen. De tiende les hoeft niet betaald te worden. Dit geeft een korting van het lesgeld van 1 losse les op het totale lesgeld van tien losse lessen. De deelnemer heeft recht op de gratis 10e les onder voorwaarde dat de betreffende lessen nog aangeboden worden door Xtatic Movement. In het geval van annulering van de lessen of indien de lessen niet meer worden voortgezet dan vervalt het recht op de 10e gratis les. Xtatic Movement behoudt zich het recht voor om losse lessen op elk moment te beëindigen zonder opzegtermijn. De deelnemer die in het bezit is van een volledig betaalde tien-lessen-kaart en na beëindiging van het aanbod nog lessen over heeft die heeft het recht om het lesgeld van de resterende lessen naar ratio retour te ontvangen.

Artikel 6 Overmacht

6.1 Xtatic Movement is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de deelnemers die betaald hebben voor (één van de) lessen, cursussen, workshops of evenementen indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

6.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Xtatic Movement geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Xtatic Movement niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Xtatic Movement  heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Xtatic Movement haar verbintenis had moeten nakomen.

6.3 Xtatic Movement  kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 7 Lesdoorgang

7.1 Xtatic Movement kan een les annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn zoals in overmacht situaties. Xtatic Movement zorgt in dergelijke situaties niet voor een invaller en er zijn geen financiële consequenties aan verbonden.

7.2. Indien er sprake is van ziekte, blessure of een andere situatie waardoor Xtatic Movement niet in staat is de betreffende les(sen) te geven zal Xtatic Movement de lessen verzetten. Indien de periode van zieke of een andere situatie langer dan 30 dagen duurt kunnen deelnemers desgewenst het door hen betaalde lesgeld naar ratio retour ontvangen met uitzondering van administratiekosten of de service en betaalkosten die door of via de online ticket/ betaalservice, waarbij Xtatic Movement is aangesloten, in rekening zijn gebracht. Naar ratio betekent dat wanneer er betaald is voor een cursus met meerdere lessen de totale cursusprijs wordt gedeeld door het aantal lessen, deelnemers ontvangen alleen het lesgeld van de door Xtatic Movement geannuleerde lessen retour. Deelnemers kunnen in dergelijke gevallen er ook voor kiezen een voucher van Xtatic Movement aan te vragen indien Xtatic Movement die optie beschikbaar stelt.

7.3. In geval van een pandemie zal Xtatic Movement er alles aan doen om volgens de gestelde richtlijnen les te mogen blijven geven. Het volgen van de lessen is op eigen risico.

7.4. In het geval van een door de overheid opgelegde lock-down waardoor het aanbod van Xtatic Movement niet kan/mag plaatsvinden zal het aanbod worden uitgesteld tot nadere orde. In dat geval geeft Xtatic Movement het betaalde lesgeld niet retour aan de betrokken deelnemers bij het uitgestelde aanbod.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Xtatic Movement stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of andere ongelukken op materieel gebied die ontstaan tijdens de lessen gegeven door Xtatic Movement. Deelnemers worden geadviseerd geen kostbare spullen onbewaakt achter te laten op de locatie waar het aanbod plaatsvindt.

8.2 Xtatic Movement stelt zich niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel dat door krachten van buitenaf op een lichaamsdeel van een deelnemer wordt toegedaan tijdens les(sen) verzorgd door Xtatic Movement. Xtatic Movement heeft de intentie om het houden van afstand tussen deelnemers en bewustzijn van anderen in de eigen bewegings-omgeving bij het uitvoeren van hoepeltrucs, yoga en dansbewegingen te benadrukken waardoor de kans op lichamelijk letsel zo klein mogelijk wordt gemaakt.

8.3 Deelnemen aan de lessen van Xtatic Movement is op eigen risico. Xtatic Movement stelt zich niet aansprakelijk voor enig lichamelijk of geestelijk letsel of blessures welke door beoefening van ‘Xtatic Movements’ zoals hoepeldans, dans en yoga, in of buiten de lessen van Xtatic Movement zijn ontstaan. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf om hetgeen in de lessen wordt aangeboden veilig uit te voeren binnen zijn/haar eigen fysieke en emotionele grenzen en mogelijkheden. Het is altijd een mogelijkheid om hetgeen wat wordt aangeboden in de lessen niet te doen, de beoefening van lessen van Xtatic Movement heeft geen verplicht karakter.

8.4 Het volgen van lessen tijdens een pandemie is op eigen risico. Xtatic Movement zal volgens de geldende richtlijnen les geven.

Artikel 9. Privacy

9.1 Bij aanmelding en of inschrijving bij Xtatic Movement worden persoonsgegevens en persoonlijke informatie vrijwillig door de aanmelder/inschrijver gegeven via de online ticketservice (waarbij Xtatic Movement is aangesloten) of via een contactformulier op de website van Xtatic Movement of via e-mail of via social media kanalen. Xtatic Movement bewaart deze (persoons)gegevens in haar bestand. De verstrekte informatie en persoonsgegevens worden door Xtatic Movement niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring. Persoonsgegevens kunnen op verzoek worden ingezien door de eigenaar en tevens worden verwijderd.

9.1 Xtatic Movement hecht waarde aan de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Xtatic Movement niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

9.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Xtatic Movement kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Xtatic Movement worden gebruikt met als doel een positieve online ervaring met Xtatic Movement te optimaliseren.

9.3 Xtatic Movement verzamelt informatie over haar online bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen. Persoonsgegevens en niet- persoonlijke gegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Xtatic Movement geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

9.4 Foto’s en video’s op de website van Xtatic Movement zijn met toestemming van de deelnemers, die te zien zijn op de foto’s of video’s, gemaakt en geplaatst. Een deelnemer kan ten alle tijden verzoeken om een foto of video waarop hij/zij te zien is te verwijderen van de website. Xtatic Movement zal de verwijdering van de betreffende foto of video van haar website zo snel als redelijk en mogelijk is in orde maken.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Xtatic Movement geleverde zaken of diensten uitsluitend bij Xtatic Movement en/of haar leveranciers.

10.2 Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op of verbonden zijn met de in het kader van de les, cursus, workshop of evenement verstrekte informatie en/of materiaal rusten uitsluitend bij Xtatic Movement of derden. De van Xtatic Movement verkregen informatie en/of digitaal materiaal zoals instructievideo’s zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de deelnemer. Het is de deelnemer niet toegestaan de verkregen informatie en/of digitaal materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van rechthebbende: Xtatic Movement.

Artikel 11. Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Xtatic Movement is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12. Geschillen

12.1 De deelnemer kan zich met vragen of klachten richten tot ilse@xtaticmovement.com. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de deelnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

12.2 De deelnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie hetgeen onverlet laat het recht van de deelnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.

Algemene voorwaarden website

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Xtatic Movement is het niet toegestaan tekst, foto- en/of videomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Xtatic Movement.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op de website van Xtatic Movement staan, geldt dat Xtatic Movement streeft naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Xtatic Movement te mogen claimen of te veronderstellen.

Xtatic Movement streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten en/of diensten die op de website van Xtatic Movement worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Xtatic Movement aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie op deze pagina.

KVK nummer: 80220878

%d bloggers liken dit: